x
Produkt TuningKingz Leather Conditioner jest teraz w promocyjnej cenie!

Polityka prywatności

Dane osobowe Klientów Sklepu internetowego https://shinecardetailing.pl/shop/ są przetwarzane i administrowane przez firmę Janusz Gajda, ul. Zjednoczenia 5, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska NIP:       5512610968,  zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 j.t. z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024).

Każdy Klient może przeglądać ofertę sklepu internetowego https://shinecardetailing.pl/shop/ i dodawać przedmioty do koszyka bez podawania swoich danych osobowych. W celu złożenia zamówienie na wybrany przez siebie towar, Klient musi podać swoje dane osobowe, poprzez wpisanie tych danych do formularza zamówienia. Podając swoje dane osobowe przy składaniu zamówienia w Sklepie https://shinecardetailing.pl/shop/, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedającego – Janusz Gajda, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 j.t. z późn. zm.).

Dane osobowe Klienta są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz dostarczenia zamówionego towaru.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie firmom pocztowym, transportowym oraz kurierskim, operatorom systemów płatności oraz podmiotom udzielającym kredytów na zakup towaru.

Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do żądania informacji o treści przechowywanych danych osobowych, jak również prawo do żądania zmiany, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W celu realizacji powyższych uprawnień Sprzedający prosi o kontakt pod adresem: Janusz Gajda, ul. Zjednoczenia 5, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska lub adresem e-mail: biuro@shinecardetailing.pl.